Usprawnienie zasady jednego okienka

Prezydent podpisał przedłożoną mu w dniu 25 lipca 2014 r. ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt zmian rozpatrywany był od początku 2014 r., przy czym nowelizacja ma wejść w życie w dniu 1 grudnia 2014 r. i dotyczy przede wszystkim zasady jednego okienka.

Zasada jednego okienka wprowadzona została w dniu 1 stycznia 2004 r. poprzez dodanie art. 19b w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym i miała na celu ułatwienie procedury rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z obecnie obowiązującą treścią tego przepisu, zasada ta zobowiązuje podmioty składające wniosek o wpis (lub zmianę wpisu) w rejestrze przedsiębiorców do złożenia, wraz z tym wnioskiem,  wniosku o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku (tj. NIP).

Zasada jednego okienka nie ma obecnie zastosowania w przypadku, gdy:

– wniosek składany jest w formie elektronicznej,

– wniosek o wpis dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która rejestrowana jest drogą elektroniczną,

– zmiana nie dotyczy danych objętych wpisem do rejestru przedsiębiorców.

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ma za zadanie przyspieszyć i usprawnić sądowe oraz administracyjne procedury rejestracji podmiotów. Projekt ustawy wskazuje na podstawowy mankament obowiązujących obecnie przepisów, a więc na długi czas oczekiwania na uzyskanie numeru REGON i NIP. Czas ten wynika z faktu, iż pomimo składania wszystkich wniosków w jednym okienku, cała procedura jest mocno rozciągnięta w czasie – sąd rejestrowy po wpisie podmiotu do KRS wysyła odpowiednie wnioski do dalszych organów drogą pocztową, a uzyskanie numerów NIP i REGON następuje po czasie oczekiwania przez sąd rejestrowy najpierw na zwrotne potwierdzenie odbioru, a następnie na reakcję tych organów na przesłane im wnioski, w tym na wskazanie przez nie na ewentualne braki w dokumentach. Cała procedura jest więc niezwykle wydłużona, jak również nie zapewnia podmiotom starającym się o wpis odpowiedniej wiedzy na temat prowadzonego z ich wniosku postępowania.

Podstawowym założeniem wprowadzanej zmiany jest nadawanie przedsiębiorcom automatycznie numerów NIP i REGON już w dniu dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Nowelizacja opiera się o założenie, że dane objęte wpisem w KRS będą podstawowymi i wiążącymi danymi dla organów administracji publicznej, tj. dla urzędu skarbowego, ZUS i GUS. Dane dotyczące numeru NIP i REGON będą również automatycznie zamieszczane w Krajowym Rejestrze Sądowym, bez wydawania przez sąd rejestrowy odrębnego orzeczenia w tym przedmiocie. Wpis numeru NIP i numeru REGON nie będzie podlegał opłacie sądowej i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, natomiast jeśli numery te zostaną automatycznie zamieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym, to sąd rejestrowy doręczy podmiotowi, który uzyskał wpis, zaświadczenie o dokonaniu tego wpisu.

Należy przy tym podkreślić, iż nowelizacja umożliwia objęcie zmodyfikowaną zasadą jednego okienka także te podmioty, które dotychczas jej nie podlegały z uwagi na wybrany przez nie wybór trybu składania wniosku o wpis do KRS (tj. drogą elektroniczną). Także więc wnioski składane przez te podmioty będą automatycznie prowadziły do uzyskania przez nie numerów NIP oraz REGON, bez konieczności odrębnego wysyłania wniosków o ich nadanie do odpowiednich organów.

Obok ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawa ta zmienia także Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o statystyce publicznej, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeks spółek handlowych, przy czym ustawa znosi spoczywający na zarządach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych obowiązek złożenia w terminie 2 tygodni we właściwym urzędzie skarbowym odpisu umowy spółki ze wskazaniem sądu w którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numeru rejestracji.

 Małgorzata Topyła

aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Odwiedź nas na Facebooku

Skomentuj

Twój adres e-mail będzie niewidoczny.

*