Darmowa edukacja dla najmłodszych

Na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadzono istotną dla wszystkich rodziców nowelizację, zapewniającą darmowe podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I – III. Nowelizacja weszła w życie 8 lipca 2014 r. Podręczniki te mają być przy tym dostosowanie także do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, podręczniki do zajęć stanowią wyposażenie szkół podstawowych i są własnością organu prowadzącego szkołę podstawową (a więc przede wszystkim gmin, które jako jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą realizować będą ich zakup), przy czym obowiązek dostarczenia podręczników spoczywa na Ministrze Edukacji Narodowej. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymywać będą w tym zakresie dotacje celowe z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Podręczniki, które stanowić będą wyposażenie szkół, wybierane będą przez Ministra – wpływ na ich wybór może jednak mieć dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę, jednakże w takim przypadku koszt zakupu wybranego przez dyrektora szkoły podręcznika spoczywać będzie na organie prowadzącym szkołę. Możliwe jest także wprowadzenie do tego zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, których koszt będzie wyższy niż udzielone dotacje, jednakże w takim przypadku różnicę między kosztem zakupu kompletu książek a wysokością otrzymanej dotacji pokrywać będzie gmina, co może w praktyce okazać się rozwiązaniem rzadziej stosowanym.

Nowelizacja przyznaje również dotację celową dla organów prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja, które mają zostać przeznaczone na zakup podręczników do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiałów ćwiczeniowych dla klas I-III szkoły podstawowej, podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej oraz podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dla wszystkich klas gimnazjalnych.

Ustawa nowelizacyjna określa przy tym maksymalną wysokość dotacji, jaka przypada na jednego ucznia. Wysokość dotacji pozostaje uzależniona od etapu edukacji, na jakim znajduje się uczeń. W roku 2014 r. wprowadzona zostanie dotacja dla szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, dla klas I-II, która udzielana będzie do wysokości 25 zł na ucznia, natomiast dla szkół realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas I – III – do wysokości 50 zł na jednego ucznia. Dotacje przeznaczone na zakup materiałów dla następnych klas udzielane będą w latach kolejnych.

Podręczniki i materiały edukacyjne stanowiące wyposażenie szkoły podstawowej lub gimnazjum będą wypożyczane uczniom, przy czym szczegóły korzystania z nich określać będzie dyrektor poszczególnej szkoły, z koniecznością zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów; jednocześnie uczniom zapewnia się dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną. Materiały ćwiczeniowe przekazywane będą bez obowiązku zwrotu. Ustawa jednocześnie przewiduje możliwość żądania od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego, jak również podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, w przypadku jego uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia przez ucznia.

Zgodnie z nowymi przepisami, możliwość uzyskania darmowych podręczników wprowadzana będzie stopniowo, począwszy od roku szkolnego:

– 2014/2015 – w stosunku do uczniów klasy I szkoły podstawowej,

– 2015/2016 – w stosunku do uczniów klasy II szkoły podstawowej,

– 2016/2017 – w stosunku do uczniów klasy III szkoły podstawowej.

 

Małgorzata Topyła

aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Odwiedź nas na Facebooku

1 Comment on Darmowa edukacja dla najmłodszych

  1. Pamiętam jak sam miałem taką mapę w domu ile to marzeń było, wędrowania palcem po mapie, krajach itp. Mapa na pewno zwiększa zainteresowanie dzieci i chęci do poznawania nowych miejsc.

Skomentuj

Twój adres e-mail będzie niewidoczny.

*